ОБЩИ УСЛОВИЯ ПАКЕТНИ ПЪТУВАНИЯ

Начало    ОБЩИ УСЛОВИЯ ПАКЕТНИ ПЪТУВАНИЯ
Вашата оценка 4 от 1 глас
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТУРОПЕРАТОР „АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ“ ЕООД КЪМ ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ

1.ОБХВАТ 

Настоящите Общи условия уреждат предоставянето на услуги, правата и задълженията на страните по договор за туристически пакет от ТУРОПЕРАТОР „АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ” ЕООД, ЕИК 131372843, със седалище и адрес на управление: Реп. България, гр. София, ул. “Доспат” № 15,  с удостоверение за извършване на туроператорска дейност № РКК – 01 – 05886/12.06.2007г., Дан. No BG 131372843. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

a. „ТУРОПЕРАТОР“ - лице, регистрирано по реда на този закон и вписано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за упражняване на туроператорска дейност, което изготвя туристически пакети и ги продава или предлага за продажба пряко или чрез посредничеството на друг търговец, или съвместно с друг търговец, или което предава данните на ПОТРЕБИТЕЛЯ на друг търговец в съответствие с § 1, т. 67, буква "б", подбуква "дд" от допълнителните разпоредби. 

б. „ПОТРЕБИТЕЛ“ - лице, което желае да сключи договор за туристически пакет или което има право да пътува въз основа на такъв договор.

в. „ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАКЕТ“ е началото на изпълнението на всяка от туристическите услуги, включени в туристическия пакет.

г. "НЕПРЕОДОЛИМИ И ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА" са обстоятелства, които са извън контрола на страната, която се позовава на тях, и последиците от които не биха могли да се избегнат, дори ако са били предприети всички разумни мерки за тяхното предотвратяване. За такива обстоятелства се приемат непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им – като влошени метереологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, оказване на помощ на турист, технически проблем или авария с превозното средство непосредствено преди пътуване или по време на пътуване и други изключителни обстоятелства. 

д. “ВЪЗРАСТЕН” по смисъла на настоящите Общи условия и договора за туристически пакет е всяко лице, което е таксувано по ценови условия за възрастен, без прилагане на отстъпки и/или ценови условия за деца, съобразно условията на съответния хотел, независимо дали има навършени 18 години.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

3. ТУРОПЕРАТОРЪТ пряко или чрез своите туристически агенти предоставя стандартен формуляр за предоставяне на информация и информацията по чл. 82, ал. 1, т. 1-9 от Закона за туризма. 

4. ТУРОПЕРАТОРЪТ е обвързан от офертата си по т.3 до изчерпване на предвидените места за записване или до настъпването на други условия, изрично предвидени в офертата. 

5. Ако пътуването по офертата е обвързано с набиране на минимален брой участници, посочен в нея, ТУРОПЕРАТОРЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ в определения в нея срок, когато този брой не е набран, поради което договорът за туристически пакет ще бъде прекратен.

6. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя преддоговорната информация, като уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ  по ясен, разбираем и видим начин преди сключването на договора за туристически пакет. Информацията по чл. 82, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 7 от Закона за туризма може да се променя по изрично писмено споразумение между страните.

 

РЕЗЕРВАЦИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

7.1. Резервацията представлява писмено заявление на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че желае да се запише за определено пътуване, предлагано от ТУРОПЕРАТОРА, и се извършва чрез: 

• лично резервиране в офиса на ТУРОПЕРАТОРА

• заявка по телефон, факс или е-mail на адрес: office@albenaholidays.bg

Резервацията се счита извършена при получаване на номер на резервация от ТУРОПЕРАТОРА. 

7.2. Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 2 дни и е внесен дължимия от ПОТРЕБИТЕЛЯ депозит в същия срок. Ако не бъде препотвърден първоначално заявения хотел ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановен заплатения депозит в пълен размер.

7.3. Договорът за туристически пакет се сключва при подаване на заявката за резервация.Договорът за туристически пакет може да бъде сключен и в електронна форма, когато касае предложение, публикувано на интернет страницата на ТУРОПЕРАТОРА, чрез поставяне на маркер в поле "Приемам общите условия и съдържанието на договора за туристически пакет " и при спазване на съответните изисквания на Закона за електронната търговия и на Закона за защита на потребителите.

8. След извършване на резервацията и сключване на договора за туристически пакет, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава екземпляр от сключения между двете страни договор на траен носител.

9. Преди сключването на договора за туристически пакет: 

а. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да декларира в писмен вид, ако услугата ще се ползва от ПОТРЕБИТЕЛ с ограничена подвижност, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ е посочил, че пътуването е подходящо за лица с ограничена подвижност, като впише съответните обстоятелства в договора. 

б. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ има специфични потребности или изисквания, излизащи извън обхвата на предлагания пакет, по отношение на храна, настаняване, начин на придвижване и други, той трябва да ги предяви при попълване на договора за пътуване. ТУРОПЕРАТОРЪТ преценява дали може да се съгласи с изпълнението им или не и ако не се постигне съгласие, специалните изисквания на ПОЧИВАЩИЯ не се включват в договора. 

10.а. В договора се включват:

- основен пакет предплатени услуги, които се покриват от цената на пътуването - настаняване, хранене и транспортиране;

- и допълнителни услуги, които се включват по желание на всеки ПОТРЕБИТЕЛ, и подлежат на допълнително заплащане, а именно: услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, конгресни и делови прояви (организиране на срещи, конференции, семинари, обучения, презентации и други корпоративни събития), спортно-анимационни и водноатракционни услуги, здравни, спа и уелнес услуги, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, ски екипировка, превозни средства и на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, услуги, предоставяни от школи и клубове по танци, езда, ветроходство и други водни спортове, услуги, предоставяни от ски училища, и други услуги, предлагани и потребявани от туристите по време на тяхното пътуване и престой. 

б. Ако не е уговорено друго, счита се, че допълнителните услуги следва да се заявят и предплатят от ПОТРЕБИТЕЛЯТ най-късно до 14 дни преди началото на пътуването. 

в. В цената на пътуването не са включени следните разходи: курортна такса, градска такса, цената на входните билети за туристическите обекти, музеи, корабчета, фериботи, използването на обществен превоз за някои градове, консумираните напитки в автобусите или самолетите (освен в случаите, когато е упоменато друго в програмата на дадената екскурзия/ почивка).

11. Ако не е посочено друго в договора за туристически пакет, се счита, че категорията на заведенията за хранене е равна на тази на местата за настаняване за съответния ден престой.

 12. За да обозначи броя хранения за всяка нощувка престой и тяхното разположение във времето, ТУРОПЕРАТОРЪТ използва следните обичайни за хотелиерството и ресторантьорството абревиатури: 

a. BB (нощувка/закуска) – нощувка с включена закуска 

б. HB (полупансион) – нощувка с включени закуска и вечеря 

в. FB (пълен пансион) – нощувка с включени закуска, обяд и вечеря

г. FBp или FB+ (пълен пансион плюс) - нощувка с включени закуска, обяд и вечеря и напитки само по време на храненията

д. All INCLUSIVE - нощувка с включени закуска, обяд и вечеря + наливни алкохолни и безалкохолни напитки местно производство, междинни хранения и други, в зависимост от мястото за настаняване. 

e. ULTRA ALL INCLUSIVE - нощувка с включени закуска, обяд и вечеря + наливни алкохолни и безалкохолни напитки местно производство, някои видове вносни напитки, междинни хранения и други, в зависимост от мястото за настаняване.

13. В срок до 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, след като отправи до ТУРОПЕРАТОРА предизвестие на траен носител на неговите адреси за кореспонденция – физически или електронен, получено от Туроператора. Пътуването не може да бъде преотстъпено на лица, които нямат български паспорт или ще бъдат възпрепятствани при преминаване на съответната държавна граница, на лица със здравословни и други проблеми, които могат да попречат на изпълнението на настоящия договор.  

14. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договорът за туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето. В зависимост от характеристиките на конкретното туристическо пътуване, включително по отношение на туристически пакети, включващ самолетни пътувания, и в зависимост от  момента, към който ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва прехвърлянето, е възможно разноските по прехвърлянето да достигат по размер до пълната цена на съответната услуга. За всяко прехвърляне на сключен договор за туристически пакет ТУРОПЕРАТОРЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за всички дължими допълнителни такси и разходи.

15. ТУРОПЕРАТОРЪТ информира лицето, което прехвърля туристическия пакет, за действителните разходи по прехвърлянето. 

16. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на лицето, което прехвърля договора за туристическия пакет, доказателства за разходите, таксите или за другите допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето на договора за туристически пакет, при поискване от негова страна.

 

ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНИЯ

17. Обявените цени са в лева. 

18. Цените за ранни записвания важат при потвърдено пътуване в сроковете, посочени в съответната оферта. 

19.1. Ако не е договорено или посочено друго, в това число и на интернет страницата на ТУРОПЕРАТОРА, съответно в предварителната информация за туристическия пакет, представена на ПОТРЕБИТЕЛЯ преди обвързването му с договора, размерът на депозита, дължим от ПОТРЕБИТЕЛЯ е в размер на 30 % (тридесет на сто) от общата цена на туристическия пакет. При липса на друга договорка Потребителят внася депозита  в срок от 2 (дни) дни от сключването на договора за туристически пакет.

19.2. Окончателно плащане на дължимото съгласно договора за туристически пакет се извършва 30 (тридесет) дни преди датата на пътуването, ако не е договорено или упоменато друго, в това число и на интернет страницата на Туроператора, съответно в предварителната информация за туристическия пакет, представена на Потребителя преди обвързването му с договора.

20. Плащането може да се извърши в брой в офисите на ТУРОПЕРАТОРА, оторизираните му туристически агенти, с българска кредитна или дебитна карта или по банков път на посочени сметки в лева. 

21. При записване в последния момент цялата сума се заплаща в момента на резервацията и сключване на договора.

22.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да не изпълни задълженията си по договора, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил останалите плащания до общия размер на цената по договора в установените срокове, депозитът не се връща. В случай, че дължимите по договора суми не бъдат заплатени в посочените срокове, резервацията се анулира, а Туроператорът има право да развали настоящия договор, като в този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ губи заплатените до момента суми по договора.

22.2.При спорове относно плащанията, фактът на извършеното плащане се удостоверява с надлежно оформен документ /касов бон или платежно нареждане/. 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО

23. При пътуване извън България ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България, които да са в срока на валидност за периода на пътуването или съгласно изискванията на посещаваната страна, който срок обикновено е в рамките на 6 месеца от дата на връщане в България.

24. Необходими документи при задгранични пътувания:

a. Валиден задграничен паспорт, минимум 6 месеца от дата на връщане в България и медицинска застраховка за периода на пътуването.

б. За страните от ЕС, с които Република България е в безвизов режим, е възможно пътуване с лична карта, валидна минимум 6 месеца от дата на връщане в България.

в. За страните от Западните Балкани, с които България е в безвизов режим и има специална договореност, като Република Северна Македония, Република Сърбия, Република Черна Гора, Република Босна и Херцеговина и Република Албания, е възможно пътуване с лична карта.

в. За деца под 18 години, пътуващи без някой от родителите си или без двамата родители, се изисква нотариално заверено родителско разрешение (декларация) или акт на съд детето да напусне страната – оригинал и заверено копие.

г. Други документи, в зависимост от законодателството на страната/страните дестинация.

25. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ не представи или представи неправилно попълнена декларация, в следствие на което не е допуснат да премине границата на България, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи такса или възстановяване на суми на ПОТРЕБИТЕЛЯ за непроведеното пътуване. 

26. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му предоставя необходимите документи/ резервации, ваучер, билети и др./. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

27. При поискване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя точна информация дали пътуването или ваканцията са подходящи с оглед на потребностите на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

28. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати в пълен обем и в установените срокове стойността на туристическите услуги, описани в Договора.

29. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в пътуването, в законово разрешени срокове. 

30. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания. 

31. При организирани групови пътувания ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да се явява навреме на уточнените от водача сборни пунктове. 

32. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да има сключена застраховка “Медицински разходи при болест и злополука”, като ТУРОПЕРАТОРЪТ осигурява сключването на такава /включена в пакетната цена или срещу допълнително заплащане/.

33. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави услугите в съответствие с условията на настоящите Общи условия и договора за туристически пакет, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ и описани по-горе.

а. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за основни и допълнителни услуги, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е закупил индивидуално на място, а не чрез представител на ТУРОПЕРАТОРА. 

б. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е нанесъл на трети лица по време на пътуването. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и трети лица от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният се задъжава да възстанови на място нанесените и установени щети.

34. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ своевременно, преди започване на изпълнението на туристическия пакет, необходимите документи за ползване на туристическите услуги, включени в пакета, като разписки, ваучери, билети и други, както и информация за часовете на отпътуване по разписание и когато е приложимо - информация за крайния срок за регистрация за качване на борда на превозното средство, както и за часовете по разписание на междинните спирания, транспортните връзки и пристигането.

 

УСЛОВИЯ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ, ХРАНЕНЕ И ТРАНСПОРТ

35. ТУРОПЕРАТОРЪТ представя в своите оферти и договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ настаняване, хранене и транспорт с категории/класове такива, каквито са според категоризацията на страните, в които се намират. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за категоризацията на хотелите предложени в офертите, предвид, че същите са категоризирани от оторизираните органи в съответната държава, съгласно действащото местно законодателство.

36. Цена за настаняване:

a. Обичайно основната цена по всяка оферта е за почиващ, настанен на редовно легло в двойна стая / ако не е упоменато друго/. 

б. Доплащане за единична стая или отстъпка за дете и трето легло могат да се ползват, само ако в съответната оферта има цена за такова настаняване.

в. Третото легло е допълнително, като в повечето хотели е тип разтегателно и е подходящо за ползване най - вече от деца. 

г. При настаняване на 2-ма възрастни с 1(едно)  или 2 (две) деца в двойна стая, третото и четвъртото легло винаги са допълнителни - тип разтегателни. Децата ползват намаления, само ако са настанени в стая с двама пълноплащащи възрастни, и съобразно политиката на всеки отделен хотел. Настаняването на 2-ма възрастни с 2 деца на нормални легла е възможно само в стаи от типа фамилни или апартаменти с 2 спални.

д. Стаи с изглед към морето, се гарантират само след предварително направена резервация, като такава опция се предлага само  при изрично посочване на възможност от страна на съответния хотел, и след извършване на допълнително доплащане за такъв тип стая.

37. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, ако:

a. Стая с гледка към морето е частично преградена от дървета или друга растителност;

б. Хотел, описан като разположен на първа линия на брега, е разделен от плажната ивица с алея или улица; 

38. Специални изисквания, описани в договора, като висок етаж, гледка, изложение и т.н., вписани в т.5 от договора, които не се заплащат, се потвърждават само при възможност на място в хотела и не могат да се гарантират от ТУРОПЕРАТОРА. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай, че хотелът няма възможност за предоставянето на настаняване, съобразно посочените специални изисквания.

39.1. Стаите от типа PROMO, ECONOMY или ECO са с по-ниска цена с оглед по-малък размер, разположение, обзавеждане, липса на балкон/тераса и др. обстоятелства, различаващи ги като категория и качество от стаи STANDARТ и при резервация на такъв тип помещение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, претенции и оплаквания на място за размера и комфорта на стаята не се приемат от страна на хотела и ТУРОПЕРАТОРА.

39.2. Настаняването в хотелите се извършва обичайно след 14:00 часа, а освобождаването на стаите до 12:00 часа в деня на отпътуване за България, но съобразно политиката на съответния хотел..Възможно е настаняването да бъде в хотели с различна политика (например настаняване след 15:00 и освобождаване  на стаите до 10:00ч.), като водеща е политиката на всеки отделен хотел.

39.3. В деня на пристигане преди 14:00 часа и в деня на напускане след 12:00 часа, всички услуги в хотелите се ползват срещу заплащане, включително храни и напитки.

39.4. Броят на храненията в хотелите съответства на броя резервирани нощувки. При резервация за 7 нощувки се ползват 7 закуски, 7 вечери или същия брой обяди и междинни хранения ако хотела е на all inclusive.

39.5. Когато пътуването е с автобус, настаняването в превозното средство се извършва според датата на записване на всеки турист, освен в случайте, когато има доплащане за фиксирани места (от 2-ри до 4-ти ред, преди или след втора врата на автобуса, първа или последна седалка).

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА ТУРОПЕРАТОРА 

40. След сключването на договор за туристически пакет цената на туристическия пакет може да се увеличи само ако в договора изрично е предвидена такава възможност и ако е посочено, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на намаление на цената.

41. В договора за туристически пакет e посочен начинът, по който се изчислява промяната на цената на туристическия пакет, когато в него е предвидена такава възможност.

42. Увеличението на цената на туристическия пакет е възможно само по изключение вследствие на промени във:

1. цената на превоза на пътници, което е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия;

2. размера на данъците или таксите върху включените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища, или

3. обменните курсове, отнасящи се за туристическия пакет.

43. Когато увеличението на цената надхвърля 8 на сто от общата цена на туристическия пакет, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право в 7 дневен срок:

1. да приеме предложената промяна, или

2. да прекрати договора, без да заплаща такса за прекратяване на договора.

44. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати договора за туристически пакет, той може да приеме туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага такъв. 

45. Когато договорът за туристически пакет бъде прекратен съгласно т. 44 и ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме туристически пакет-заместител, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява всички плащания, които е получил от ПОТРЕБИТЕЛЯТ или от негово име, без необосновано забавяне и при всички случаи - не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора.

46. Независимо от неговия размер увеличението на цената на туристическия пакет е възможно само ако ТУРОПЕРАТОРЪТ е уведомил ПОТРЕБИТЕЛЯТ по ясен и разбираем начин за него, заедно с обосновка за увеличението и изчисления, предоставени на траен носител, не по-късно от 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

47. В случай че договорът за туристически пакет предвижда възможност за увеличение на цената, то тогава ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на намаление на цената на туристическия пакет, съответстващо на всяко намаление на разходите по т. 42, когато намалението е настъпило след сключването на договора до започване на изпълнението на туристическия пакет.

48. В случай на намаление на цената ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да приспадне направените от него административни разходи от сумата, която ще възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯТ. При поискване ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ доказателства за направените административни разходи. 

49. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не уведоми ТУРОПЕРАТОРА за своето решение в 7-дневния срок по т. 43, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще счита, че предложените промени са приети. 

50.1. Преди започването на изпълнението на туристическия пакет ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя едностранно клаузи в договора за туристическия пакет, различни от цената, когато промяната е незначителна и ТУРОПЕРАТОРЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯТ за промяната по ясен, разбираем и видим начин на траен носител.

50.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач, при настъпване на причини, които правят невъзможно, или нецелесъобразно посочения в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок от 24 часа преди датата на отпътуването.

50.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.

50.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

51. Когато преди започването на изпълнението на туристическия пакет ТУРОПЕРАТОРЪТ е принуден:

- да промени съществено някоя от основните характеристики на туристическите услуги по чл. 82, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма или 

- не може да изпълни някое от специфичните изисквания на ПОТРЕБИТЕЛЯТ, приети от ТУРОПЕРАТОРА по чл. 84, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма или 

- предложи увеличение на цената на туристическия пакет с повече от 8 на сто, 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право в 7-дневен срок:

1. да приеме предложената промяна, или

2. да прекрати договора, без да заплаща такса за прекратяване на договора.

52. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не уведоми ТУРОПЕРАТОРА за своето решение в 7-дневния срок по т. 51, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще счита, че предложените промени са приети.

53. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати договора за туристически пакет, той може да приеме туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага такъв.

54. ТУРОПЕРАТОРЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯТ без необосновано забавяне по ясен, разбираем и видим начин на траен носител за:

1. предложените промени в договора и за тяхното отражение върху цената на туристическия пакет;

2. срока, в рамките на който ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да уведоми ТУРОПЕРАТОРА за решението си;

3. последиците, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не реагира в рамките на определения срок, и

4. когато е приложимо, за предложения туристически пакет-заместител и за неговата цена.

55. Когато промените в договора за туристически пакет или за туристически пакет-заместител водят до по-ниски качество или стойност на туристическия пакет, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на съответно намаление на цената.

56. Когато договорът за туристически пакет бъде прекратен и ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме туристически пакет-заместител, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява всички плащания, които е получил от ПОТРЕБИТЕЛЯТ или от негово име, без необосновано забавяне и при всички случаи - не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора.

57. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да изменя несъществено някоя от основните характеристики на туристическите услуги по чл. 82, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма, когато интересите на ПОТРЕБИТЕЛЯТ налагат това. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА ТУРОПЕРАТОРА

58. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати договора за туристически пакет и да възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯТ изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато:

1. набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в договора, и ТУРОПЕРАТОРЪТ е уведомил ПОТРЕБИТЕЛЯ за прекратяването на договора в следните срокове:

а) 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;

б) 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;

в) 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни, или

2. ТУРОПЕРАТОРЪТ е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил ПОТРЕБИТЕЛЯ за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

59. Дължимите суми или плащания се възстановяват на ПОТРЕБИТЕЛЯ без необосновано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора за туристически пакет, в случай, че не е налице друг законовоустановен срок.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТАКСИ И НЕУСТОЙКИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

60. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

61.1 Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати договора по т. 60, той е длъжен да заплати на ТУРОПЕРАТОРА такса или неустойка за прекратяване на договора съгласно условията по договора за туристически пакет, както следва:

61.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от пътуването без санкция в срок от 2 (два) дни от сключване на договора, при условие, че резервацията е направена 60 или повече дни преди датата на пътуването и този срок изтича не по-късно от 60 дни преди датата на пътуването.

61.3. При пътуване в страната или чужбина при направена резервация с включени отстъпки за “Ранно записване”, резервация от категория "Специални и Промоционални Оферти", "Оферти за Великденски, Коледни, Новогодишни и Национални празници", "Оферти с чартърен полет" и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ след изтичане на срока по т.17.2, същият дължи неустойка в размер на 95% от платената по договора сума, и съгласно условията на конкретния хотел.

61.4. При пътуване в страната или чужбина при направена резервация по стандартни цени, без включени отстъпки за “Ранно записване” или други промоционални и специални оферти, посочени в точка 17.3., при прекратяване на договора след посочения в т.17.2 срок,  ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи следните такси и неустойки:

61.4.1. При пътуване/почивка в чужбина:

а) до 60 дни преди датата на пътуването - без неустойки, в размер на административна такса 100 лева на възрастен, с изключение на програмите, включващи самолетен, влаков, корабен и др. превози, за които важат условията за анулация на съответния превозвач, издател на билета. 

б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването – в размера на депозита, но не по-малко от 30% от общата стойност на пътуването

в) от 29 до 21 дни преди датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването

г) от 20 до 15 дни преди датата на пътуването – 80 % от общата стойност на пътуването

д) по-малко от 14 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването

61.4.2. При пътуване/почивка в България:

а) до 30 дни преди датата на пътуването - без неустойки, в размер на административна такса 100 лева на възрастен

б) от 29 до 21 дни преди датата на пътуването – в размера на депозита, но не по-малко от 30% от общата стойност на пътуването

в) от 20 до 15 дни преди датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването

г) по-малко от 14 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването

61.5. При анулация на пътуването поради болест, или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и размерите по т.61.4, респективно дължи заплащането на тези суми, в случай че не ги е платил преди това.

61.6. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, вкючително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на стойността на заявените и непотребени услуги към ТУРОПЕРАТОРА.

62. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати договора преди започване на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението за туристическия пакет, в който случай има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение. Това право ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да реализира, ако официалния удостоверителен орган на съответната държава декларира със съответния официален документ наличието на непреодолимите и извънредни обстоятелства.

63. При прекратяване на договора за туристически пакет съгласно т. 62 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение.

РЕКЛАМАЦИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

64. ПОТРЕБИТЕЛЯТ уведомява без необосновано забавяне ТУРОПЕРАТОРА за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическата услуга, включена в договора за туристически пакет, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая.

65. Когато някоя от туристическите услуги не отговаря на предвиденото в договора за туристическия пакет, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да отстрани несъответствието, освен когато:

1. това не е възможно, или

2. е свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги.

66. Когато значителна част от туристическите услуги не може да се изпълни съгласно предвиденото в договора за туристически пакет, ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага на ПОТРЕБИТЕЛЯ, без това да е свързано с допълнителни разходи за него, други подходящи туристически услуги по възможност със същото или с по-високо качество в сравнение с тези, посочени в договора, за да продължи изпълнението на договора за туристическия пакет, включително когато връщането на ПОТРЕБИТЕЛЯ до началния пункт на пътуването не е предоставено, както е договорено.

67. Когато предложените от ТУРОПЕРАТОРА други туристически услуги по т.66 за продължаване на изпълнението на договора водят до промяна в туристическия пакет в пакет с по-ниско качество от предвиденото в договора, ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага на ПОТРЕБИТЕЛЯ подходящо намаление на цената.

68. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да откаже предложените от ТУРОПЕРАТОРА други туристически услуги за продължаване на изпълнението на договора само когато те не са сравними с предвиденото в договора за туристически пакет или когато предложеното намаление на цената не е подходящо.

69. Когато поради непреодолими и извънредни обстоятелства не е възможно да се осигури завръщането на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както е предвидено в договора за туристически пакет, ТУРОПЕРАТОРЪТ поема разходите за настаняването на ПОТРЕБИТЕЛЯ по възможност в равностойна категория място за настаняване за срок не повече от три нощувки. Когато в друг нормативен акт в областта на правата на пътниците са предвидени по-големи срокове по отношение на съответните транспортни средства за връщането на ПОТРЕБИТЕЛЯ, се прилагат тези срокове.

70. Ограничаването на сроковете не се прилага по отношение на лица с ограничена подвижност съгласно определението в чл. 2, буква "а" от Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, както и по отношение на придружаващите ги лица, бременните жени, непълнолетните лица без придружител, както и на лицата, нуждаещи се от специална медицинска помощ, при условие че ТУРОПЕРАТОРЪТ е бил уведомен за техните специфични нужди най-малко 48 часа преди започването на изпълнението на договора за туристически пакет. 

71. Рекламацията трябва да се направи в писмена или друга подходяща форма, включително чрез факс, електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено. Рекламацията може да бъде подадена и устно.

72. При подаване на рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

1. касова бележка или фактура;

2. тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и ТУРОПЕРАТОРА, който е посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ относно твърдяното несъответствие на туристическата услуга с договореното.

3. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на туристическата услуга с договореното;

4. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

73. Предявяването на рекламацията следва да бъде извършено до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да отговори  на подадената рекламация в срок до 30 дни.

74. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на подходящо намаление на цената за времето, през което е имало несъответствие на предоставените услуги с договора за туристическия пакет, освен ако ТУРОПЕРАТОРЪТ докаже, че липсата на съответствие се дължи на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

75. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение от ТУРОПЕРАТОРА за всички имуществени и неимуществени вреди, претърпени в резултат на липсата на съответствие с договора за туристически пакет. 

76. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на обезщетение за претърпени вреди, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ докаже, че липсата на съответствие се дължи на:

1. ПОТРЕБИТЕЛЯ;

2. трето лице, несвързано с предоставянето на включените в договора за туристически пакет туристически услуги, и не може да се предвиди или да се предотврати;

3. непреодолими и извънредни обстоятелства. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ запазва правото си на разместване на елементи и промени в програмата и на действия, според конкретно възникнала ситуция с цел защита интересите на потребителите и изпълнение на договора за туристически пакет, без ТУРОПЕРАТОРЪТ да носи отговорност и да дължи неустойка за това.

77.1.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно: забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, загуба или повреда на багажа по време на пътуването, отказ на упълномощените органи да издадат виза на последния или поради невалидност на документите.

77.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се яви в обявения ден и час на отпътуване за почивката / екскурзията, предмет на договора за туристически пакет и не дължи възстановяване на заплатените от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми.

77.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случаите на нарушение на законодателството и/или социалните/религиозни норми, ред и порядки, както и несъблюдаване на правилата за лична безопасност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ в държавата/ите, включена/и в програмата на съответното туристическо пътуване, предмет на договора за туристически пакет. В случай, че на ПОТРЕБИТЕЛЯ бъде отказана възможност да влезе/напусне страна по програмата, поради недобросъвестни действия от негова страна, в следствие на което почивката/екскурзията е била осъществена изцяло или частично без ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният няма право да претендира възстановяване на заплатени суми по настоящия договор пред ТУРОПЕРАТОРА.

77.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случаите, когато осъществяването на програмата на туристическото пътуване бъде забавено с повече от 30 (тридесет) минути, поради обстоятелствата посочени в т.77.3.

77.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред туристите за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, оставени в автобус, самолет или хотел. В подобни случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ лично или чрез негови контрагенти съдейства на потърпевшия, дотолкова, доколкото не пречи на изпълнението на програмата.

77.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ не възстановява пари за неизползвани услуги от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ по негова преценка по време на туристическото пътуване.

78.1. Когато отговорността на доставчиците на туристически услуги, включени в договора за туристически пакет, се определя от международни договори, ратифицирани, обнародвани в "Държавен вестник" и влезли в сила за Република България, или когато тези международни договори ограничават размера на дължимото обезщетение от страна на доставчика, същите ограничения се прилагат и за ТУРОПЕРАТОРА.

78.2. Когато отговорността на доставчиците на туристически услуги, включени в договора за туристически пакет, не се определя от международни договори, ратифицирани, обнародвани в "Държавен вестник" и влезли в сила за Република България, или когато тези международни договори не ограничават размера на дължимото обезщетение от страна на доставчика, договорът за туристически пакет може да предвиди горна граница на отговорността на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯТ вследствие на неизпълнение или на неточно изпълнение на договора. Уговорената в договора за туристически пакет горна граница на отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в размер на трикратния размер на цената на туристическия пакет.

78.3. Клаузата на т. 78.2. не се прилага в случаите на нанесена телесна повреда на ПОТРЕБИТЕЛЯ и в случаите на вреди, причинени умишлено или поради небрежност.

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ

79.1 ТУРОПЕРАТОРЪТ обработва лични данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/Пътуващите, за да предоставя продуктите и услугите, които са заявили и които ползват, за да изпълнява договорните и преддоговорни задължения и да се ползва от правата и задълженията по договора, като например ЕГН, телефон, имена, данни от документ за самоличност, данни за контакт, включително и такива, които са публикувани на формата за контакт, поместена на уеб страницата на  ТУРОПЕРАТОРА, електронни адреси за кореспонденция. Обработката на личните данни са свързани само с упражняването на правата на страната, имаща качеството Потребител/Пътуващ и лицата, от името на които се сключва договора за туристически пакет, като ТУРОПЕРАТОРЪТ при обработката на същите спазва изискванията на европейското и националното законодателство.

79.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ не обработва лични специални категории данни, като генетични, биометрични и други чувствителни данни, с изключение на данни за здравословното състояние за целите на правоотношението, ако такива са необходими.

79.3. С приемането на настоящите Общи условия се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е запознат с утвърдената и актуална към датата на подписване на същите Политика за поверителност на личните данни в „АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ“ ООД, която е публикувана на електронния сайт на дружеството.

79.4. За категориите данни, които ТУРОПЕРАТОРЪТ обработва, предоставянето на личните данни на трети лица, права на ПОТРЕБИТЕЛЯ като субект на лични данни, ПОТРЕБИТЕЛЯТ подписва и нарочна Декларация – съгласие за обработка на лични данни, неразделна част от подписания от него Договор и общите условия към него.

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ 

80. Настоящият договор може да бъде изменян, допълван или прекратяван само с двустранни писмени споразумения и при спазване на Закона за туризма. 

81. За неуредени клаузи по договора се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България. 

82. При спор между страните, ТУРОПЕРАТОРЪТ поема задължението да предприеме мерки за доброволно уреждане на спора, включително чрез възможности за рекламации, сигнали, жалби и други, отправени от ПОТРЕБИТЕЛЯТ до него. 

83. В случай, че страните не могат да разрешат възникнал спор помежду си по извънсъдебен ред, спорът се отнася за разрешаване до компетентния съд. 

84. С подписването на общите условия към договора за туристически пакет ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е получил информация за условията за сключване на застраховка за покриване на разходите за прекратяване на договора за туристически пакет от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.