ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Начало    ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Вашата оценка 5 от 1 глас
 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  НА “АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ” ЕООД

"АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни с оглед предоставяне на туристически услуги.  "АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД отговаря на всички изисквания на Закона за защита на личните данни и на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Този регламент ще бъде наричан по-долу за краткост Регламентът, GDPR или ОРЗД.

Текстът му на всички европейски езици можете да прочетете тук: (GDPR) Настоящата декларация за поверителност влиза в сила на 25.05.2018г.

"АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД събира единствено данните на лица, необходими за извършване на предлаганата туристическа услуга и ги пази отговорно и законосъобразно. В случай на събиране и обработка на лични данни за цели, различни от изпълнението на договори за  туристически услуги, "АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД извършва същото единствено след дадено съгласие от страна на лицето, което предоставя личните данни.

I. Кои сме ние?
Данни за Администратора
Наименование: "АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД с ЕИК 131372843
Местоположение: гр. София
Държава: България

Адрес на управление: гр. София 1606, ул. Доспат № 15

Адрес за кореспонденция: гр. София 1606, ул. Доспат № 15

Тел.: (02) 9520060, тел.: (02) 9520170, мобилен: 00359 885 612065

e-mail: office@albenaholidays.bg

Работно време: От понеделник до петък: 09.30ч. - 18.30ч.

Почивни дни: събота и неделя

"АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД е администратор на Вашите данни по силата на сключени договори с Вас за предлаганите от страна на дружеството туристически услуги. Спрямо личните данни, които Вие предоставяте, използвайки нашите услуги, "АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД действа в качеството си на обработващ тези данни. (Например ако вие сте клиент, туроператор, по отношение на когото ние се явяваме агент или клиент на когото предоставяме свързана туристическа услуга - например искате от нас да ви направим хотелска резервация или да ви закупим самолетен билет или ако вие лично ползвате нашата резервационна система)

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

Име: Светлан Русинов

Ел. поща: office@albenaholidays.bg  Тел: +359 2 9520060

II. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява "АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД:

2.1. "Обикновени" лични данни:

     собствено име и фамилия;

     дата на раждане/възраст

     имейл адрес

     номер на лична карта/паспорт за самоличност;

     дата на издаване на лична карта или на друг документ за самоличност;

     Пол /когато това се изисква от доставчиците на съответната туристическа услуга – например авиокомпания/;

     Данни за здравен статус на пътуващи със специфични нужди;

  Данни на малолетното/непълнолетното лице/лица, дадени от родител/настойник във връзка с изпълнение на продукти и услуги, предоставени от “АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ” ЕООД;

   Данни предоставени на други Туроператори и Турагенти, които предлагат услуги и продукти на “АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ” ЕООД;

     Бисквитки 

Нашият сайт https://www.albenaholidays.bg/, използва бисквитки, без които нито един от сайтовете не би могъл да ви предостави коректни услуги. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Ние използваме само задължителни бисквитки, които са необходими за правилното функциониране на системата на уебсайта, като ни позволяват да поддържаме логическа сесия между вашият клиентски браузер и сървъра.

 2.2.    Специални категории данни, които обработваме

 

·     ЕГН (Единен граждански номер) - в случаите, когато това е необходимо за да изпълним договорните си отношения, или ако сме задължени от закона.

·  Чувствителни данни: данни за здравословното ви състояние (при сключване на медицински застраховки и/или при възникване на застрахователно събитие по време на пътуване, както и болничен лист ако сте наш служител)

·      Родствени връзки (когато това е необходимо за целите на договора - например малолетно/непълнолетно лице под ваша опека )

2.3.Източник на данните:

·      Субект на данните (тоест Вие)

·   Обществено достъпен публичен регистър – Търговски регистър, Имотен регистър,  Националния туристически регистър към Министерство на туризма

·      Туристически агенти, които се явяват обработващи данните за целите на услугите, които ви предоставяме

·      Туроператори - партньори 

·      Търговци, които се явяват обработващи данните - (заявки за фирмени пътувания)

2.4.    Цели и принципи на използване на личните данни, които събираме:

Обработване на Вашите данни е с цел да изпълним (и/или да сключим) договор за предоставяне на туристическа услуга - организирано пътуване, отделен елемент от него, или свързана с него услуга. (Лична карта /паспорт са необходими при хотелско настаняване, телефонен номер за връзка с вас и/или на посочено от вас лице при застрахователно събитие, електронна поща - за изпращане на бордна карта и самолетен билет) на основание чл. 6, ал. 1 от Регламента. "Албена Холидейз" ЕООД събира и обработва Вашите лични данни пряко или чрез просредници /други туроператори и/или туристически агенти/, които предлагат услуги и продукти на "Албена Холидейз" ЕООД и по-конкретно въз основа на следното:

·      Изпълнение на задълженията на "АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД по договор с Вас; (в това число: за защита на правата и законните интереси на Вас и/или на лицата, които Вие представлявате, за да можем да защитим жизнено важни Ваши/техни интереси (при настъпване застрахователно събитие и Вие в този момент не сте в състояние да реагирате).

·      Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо "АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД (моля вижте подробна информация за това в сектора за основанията, които ни дават право да обработваме данните Ви).

·      За целите на законния (легитимния) интерес на "АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД.

·      Изрично получено съгласие от Вас като клиент.

                

"Албена Холидейз" ЕООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни с цел да изпълни задълженията си към Вас, както и да помогне за изпълнение на Ваши права, включително, но не ограничено до:

·     създаване на резервационен профил и осигуряване на пълна функционалност на уеб сайта

·   при предоставянето на продукти и услуги;

·     индивидуализация на страна по договор;

·     счетоводни цели;

·     статистически цели;

·     защита на информационната сигурност

·   обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответен продукт или услуга;

 

"Албена Холидейз" ЕООД не приема и не обработва лични данни "по подразбиране", дори когато са получени от друг администратор след искане   за прехвърлянето им, както и не съхранява всички получени данни.

 

При обработката на Вашите лични данни "Албена Холидейз" ЕООД спазва следните принципи, залегнати в Член 5 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), а именно:

·      законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

·      ограничение до целите на обработване;

·      съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

·      точност и актуалност на данните;

·      ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

·      цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

"Албена Холидейз" ЕООД НЕ събира и НЕ обработва лични данни, които:

·      разкриват етнически произход;

·      разкриват расова принадлежност;

·      разкриват политически, религиозни или философски убеждения или членство в различни организации;

·      разкриват генетични и биометрични данни;

·      разкриват данни за сексуален живот или сексуална ориентация.

Ако получените данни съдържат такива от трети лица, "Албена Холидейз" ЕООД   ги съхранява под контрола на субекта заявител. Тези данни се управляват само за неговите нужди, но не и за други цели на "Албена Холидейз" ЕООД.

Ако сте наш служител:

Освен горепосочените цели (доколкото изпълнението на договорите с клиентите се извършва чрез вас), както и за защита на Вашите права и законни интереси, за целите на трудовото, данъчното и осигурителното законодателство (КТ, КСО, ДОПК) и за целите на договорните правоотношения в изпълнение на длъжностната ви характеристика. Обработването на данните за здравното Ви състояние е необходимо за целите на превантивната или трудовата медицина, както и по Закона за лекарската експертиза и КСО (за обезщетение при болничен, за осигуряване при майчинство и пр.)

 

2.5.    Основанията, които ни дават право да обработваме Вашите данни са:

2.5.1.     Обработването е необходимо за спазване на законовото ни задължение:

Законът ни задължават да обработваме данните ви, предоставени във връзка със сключен договор за туристическа услуга, за целите на туристическото Ви пътуване и/или издаването на туристически ваучер, и/или резервационна бланка, и/или за хотелско настаняване, издаване на самолетни билети и /или свързани с тях услуги: Закон за туризма, КОНВЕНЦИЯ за международно гражданско въздухоплаване, Закон за гражданското въздухоплаване, Закон за задълженията и договорите, ТЗ, Статут и регулации на Международната асоциация за въздушен транспорт (ИАТА), Международна конвенция за превоз на пътници и багаж по железници (CCIV), Международна конвенция за железопътни превози (CОТIF), Регламент (ЕС) № 1177/2010, Регламент (ЕО) № 261/2004, Регламент (ЕО) № 2006/2004 и др.

        ·      По Кодекса за застраховането, за да сключим медицинска застраховка във връзка с Ваше пътуване и/или да обявим настъпило събитие пред застрахователя

·      По ДОПК и ЗДДС за целите на данъчното облагане (при издаване на фактури)

·      По Закона за гражданската регистрация (задължителната хотелска регистрация в мястото, в което ще отседнете)

·      По Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (при разплащане чрез ПОС терминали). ВАЖНО е да се отбележи, че през виртуален ПОС плащането е директно към банката, през системата БОРИКА. Ние не обработваме финансова и банкова информация. Това прави само вашата банка и системата БОРИКА. В този смисъл разплащането през виртуалния ПОС терминал не е по-различно от разплащането през физически ПОС терминал. 

·      По Закона за банките и банковото дело (във връзка с разплащанията и по Закона за мерките срещу изпирането на пари) 

***Освен горепосочените нормативни актове, действат и други свързани с тях.

 2.5.2.    Обработване на Вашите данни въз основа на сключен договор с Вас.

Обработването се основава на Вашето съгласие. (когато ви правим резервация, в това число ако ползвате услугите ни по телефон или друго средство за масова комуникация и, в случай, че не е налице някое от горепосочените законови основания); Вашето съгласие ни е необходимо за следните цели:

1. За целите на директния маркетинг (например, за да можем да ви пратим горещи оферти или оферти last minute).

2. За статистически цели. (За да можем да преценим коя оферта е най-подходяща за вас)

 

 

Съгласие не е необходимо (освен при законово основание) също и когато обработваме данните ви и за някоя от долните цели:

·      По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве

·      за статистически цели (при интерес към даден туристически продукт или за Google Adwords ).

·      за упражняване или защитата на правни претенции.

 

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние не продаваме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

"АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД може да предостави Вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги и контрагенти, които са сключили договор с нас с оглед изпълнение на сключения  с вас договор за туристическа услуга..

Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от "АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД .

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

 

 

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

"АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД събира, съхранява и използва предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук, както и съобразно законовите изисквания.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.(виж подробно пункт VII)

Взели сме всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп. Разполагаме с интегрирана система за защита на информацията, а именно персонални акаунти за достъп, защитени входове с username и password и още:

·       Комуникация по криптиран канал до сървъра с SSL

·       Съхранение на данни/бази данни

·        Служителите използват специално разработен софтуер за администрация на бизнес процесите във фирмата:

-       Изисква се авторизация

-       Софтуерът НЕ СЪХРАНЯВА локално на компютрите на служителите никакви данни - всички данни са защитени в облак

-       Всеки служител разполага с ограничен достъп само до информацията, която е необходима за извършване на неговите задължения

-       При подадено писмено и/или email заявление от клиент - всички негови данни биват изтрити и/или анонимизирани от системата.

-       Клиентът се съгласява да предостави данните като отбелязва отметка на website-a при резервация.

               Останалите подробности за системите са фирмена тайна, която може да бъде разкрита само на служителите от КЗЛ, с оглед Вашата сигурност.

2.5.3.    Обработване на Вашите данни въз основа на заявка по телефон, или чрез друго средство за масова комуникация. 

 

·      За статистически цели (при интерес към даден туристически продукт).

·      За упражняване или защита на правни претенции.

·      При възлагате на "АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД обработката на лични данни на трето лице за използване на услуга, "АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни.

 

2.6.  Организации/лица, които е възможно да получат личните Ви данни биха били:

·        Туристически агенти и членове на БАТА и АБТТА, вписани в националния туристически регистър към Министерство на Туризма и/или съответните Туристически регистри на друга държава (т.6- от ПРЗ на закона за туризма)

·        Хотелиери (Закон за гражданската регистрация)

·        Обслужващата ни счетоводна фирма (Закон за счетоводството)

·        Администрации пред които кандидатствате за виза

·        Авиопревозвачи и членове на ИАТА

·        Превозвачи (когато това е необходимо по международен договор)

·        Адвокатска кантора/адвокат/юрист (в случай за защита на легитимния ни интерес)

·        Застрахователна компания

·        НАП

·        Органите на държавната власт

 

Ill. Принципи при обработване.

 

 

Ние спазваме следните принципи при обработване на данните ви:

·        законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

·        ограничение на целите на обработване;

·        съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

·        точност и актуалност на данните;

·        ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

·        цялостност и поверителност на обработване и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

IV. Съгласие:

·        Със съгласието си да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

·        Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

·        В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни, ние винаги се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

·        Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с подаване на имейл (писмо) със свободен текст.

 

V.  Предаване на личните данни на държава извън ЕС, или на международна организация

"АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Ние нямаме намерение да предадем вашите лични данни на трети лица без предварително да получи Вашето съгласие, освен ако не се налага за целите на договора (например пътуване в страна с визов режим) или е налице законово задължение за администратора на лични данни.

VI. Период на съхраняване на даннитe:

 

"АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД съхранява Вашите лични данни в следните срокове:

1. При законови основания:

·        По чл.91 от Закона за туризма 2 години (плюс 6 месеца за движение на правна преписка „без движение", след датата на изтичане на горепосочения срок),

·        До изтичане на общата петгодишна давност при договорни отношения, (напр. чл.111 от закона за задълженията във връзка с т.60-68 от ДРЗ към закона за туризма) (с възможност за удължаване до 6 месеца за движение на правна преписка „без движение", след датата на изтичане на горепосочения срок),

·        По Закона за счетоводството - 10 години, и/или до завършване на ревизията и/или насрещната проверка от НАП (ако е същата не е приключила преди изтичането на 10 - те години).

·        При трудови и осигурителни правоотношения - 50 (петдесет) години.

·        При съдебни производства до изтичане на 5 години след архивиране на делото в съда. (с оглед събиране на разноски) В случаите на свързани дела (например, при които едното се явява преюдициално на другото, срокът изтича и за двете дела с изтичането на петата година по отношение на последното във времето).

 

 

2. При договорни основания (освен ако обработването не е на законово основание и ако Закона не ни задължава да запазим данните ви за по-дълъг срок):

·   При закупуване на самолетен билет и/или хотелска резервация чрез нас - до получаване на съответния билет или ваучер данните ви се изтриват веднага от системата, доколкото ние се явяваме обработващи на данните между Вас и Администратора, който ви предоставя крайната услуга - например авиопревозвача.

·  С изтичане на срока, в който могат да се предявят претенции по договора, данните ви ще бъдат съхранявани на хартиен и електронен носител, при разработена политика и организационни мерки за сигурност в съответствие с Регламента. 

 

3. При Ваше съгласие - докато е необходимо за целите, за които е дадено

 

VII.    Вашите права са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни,

Вие, в качеството ви на субект на данните по смисъла на закона имате следните права: 

·   имате право да поискате копие от Вашите лични данни, които "АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД, в качеството му на администратор на лични данни съхранява и обработва

·   имате право да поискате от "АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД, в качеството му на администратор на лични данни, личните си данни във вид, удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

·  имате право да поискате от "АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

·  имате право да поискате от "АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

-         личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

-         когато сте оттеглил своето съгласие;

-         когато сте възразил срещу обработването,

-         когато обработването е незаконосъобразно;

-         когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

-         когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 

ВНИМАНИЕ: Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

·        за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес;

·        по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

·        за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;

·        за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

·        при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация.

 

IX. Вие:

·        имате право да поискате от ("АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД ), да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина; 

·        имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Администратора; 

·        имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани съобщения);

 

·     при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е в обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

 

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработка на вашите лични данни).

 

X. Имате право на жалба до Европейски надзорен орган

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

1.    Наименование: Комисия за защита на личните данни

2.  Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров"  № 2

3.    Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2

4.    Телефон: 02 915 3 518

5.    E-mail: kzld@govemment.bg, kzld@cpdp.bg

6.    Уеб сайт: www.cpdp.bg

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез ("АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД , трети страни, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на "АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД или директно до Длъжностното лице по защита на данните, на горепосочените контакти.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ Декларация за поверителност

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".

Също така, отделни данни, които когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни.

Лични данни, които са станали анонимни по такъв начин, че лицето не е идентифицирано или вече не може да се идентифицира, вече не се считат за лични данни. За да бъдат данните действително анонимизирани, анонимността трябва да бъде необратима. Ако могат да бъдат използвани за повторно идентифициране на дадено лице, остават лични данни и попадат в приложното поле на ОРЗД."

Кои данни не са лични?

Примерите за данни, които не се считат за лични данни, включват:

·        регистрационен номер на дружество;

·        имейл адрес, като например инфо@дружество.com;

·        анонимни данни.

 

 

Защо "АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД събира и съхранява лични данни?

За да ви предоставим туристическите услуги, е необходимо да съберем лични данни с цел да изпълним (и/или да сключим) договор за предоставяне на туристическа услуга - организирано пътуване и ли отделен елемент от него или свързана с него услуга. (личната карта /паспортът са необходими при хотелското настаняване, телефонният ви номер за връзка с вас и/или на посочено от вас лице при застрахователно събитие, електронната ви поща - за изпращане на бордна карта и самолетен билет) основание чл. 6, ал. 1 от Регламента, а именно:

·     Изпълнение на задълженията на "АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД по договор с Вас; (в това число: за защита на правата и законните интереси на Вас и/или на децата, които Вие представлявате или възрастните хора, на които Вие сте асистент и за да можем да защитим жизнено важни ваши интереси, ако настъпи застрахователно събитие и вие в този момент не сте в състояние да реагирате)

·  Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо "АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД (моля вижте подборно информация за това в сектора за основанията, които ни дават право да обработваме данните ви).

·  За целите на законния (легитимния) интерес на "АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД и на Вашия легитимен интерес (например по застрахователна полица) и/или с Ваше съгласие.

 

 

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме е необходима (належаща) за предоставяне на услугата ни и не цели навлизане в личното ви пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, "АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД ще поиска от вас допълнително съгласие.

Как използвате моите лични данни?

В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни за Законите ни задължават да обработваме данните ви за целите на туристическото ви пътуване и/или издаването на туристически ваучер, и/или резервационна бланка, и/или за хотелско настаняване, издаване на самолетни билети и /или свързани с тях услуги: Закон за туризма, КОНВЕНЦИЯза международно гражданско въздухоплаване, Закон за гражданското въздухоплаване, Закона за задълженията и договорите, ТЗ, Стату и регулации на Международната асоциация за въздушен транспорт (ИАТА), Международна конвенция за превоз на пътници и багаж по железници (CIV), Международна конвенция за железопътни превози (COTIV), Регламент (ЕС) № 1177/2010, Регламент (ЕО) № 261/2004, Регламент (ЕО) № 2006/2004 и др.

 

 

 

По Кодекс за застраховането за да сключим медицинска застраховка във връзка с пътуването Ви и/или да обявим настъпило събитие пред застрахователя

 

 

 

По ДОПК и ЗДДС за целите на данъчното облагане (при издаване на фактури)

 

 

 

По Закон за гражданската регистрация (задължителната хотелска регистрация в мястото, в което ще отседнете)

 

По Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (при разплащане чрез ПОС терминали).

 

По Закон за банките и банковото дело (във връзка с разплащанията следва да се посочат имената и ЕГН-то ви)

 

При резервиране на допълнителни туристически услуги за Ваше пътуване или ваканция чрез наш хиперлинк/хиперлинкове, без да се ползвате от правата, които се прилагат за туристически пакети съгласно Директива (ЕС) 2015/2302

 

СЪГЛАСИЕ

 

Съгласявайки се с Декларацията за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни относно нашата Политика за обработване на лични данни, Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни за посочените цели.